JSB News

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 months ago

Bilker Jungschützen

Gönnt euch, die JSB veranstalten ein Darts Turnier !!!! ... See MoreSee Less

Gönnt euch, die JSB veranstalten ein Darts Turnier !!!!

Comment on Facebook

Und was wird gespielt?

Heißer scheiß 🔥

4 months ago

Bilker Jungschützen

Die Pittermanns Scholl und die neue Zeitung „Dat Bergische Wort“…
.
Erstaunlich wie sich etwas entwickelt. Zunächst bekamen wir über unsere Homepage eine Anfrage zum Thema Mundart und Platt. Bei der zweiten Anfrage hat unser Oberlehrer Hans-Dieter Caspers die Initiative ergriffen und Kontakt zu Marc Real, Herausgeber der o.g. Zeitung, aufgenommen.
.
Daraus ist der nachfolgende Text entstanden und wurde in der Erstausgabe von „Dat Bergische Wort“ am 25.01.2020 veröffentlicht:
.
„Hüt es dä Dach jekomme, an dem ech üch onser kleene äwer staatse Scholl för Mondart, de Pittermann’s Scholl ens vorstelle möht. Wennste e Probläm beem Läse häss: Dat hee – die Sproch – ess Düsseldorw-Rheinesch on nit Berjesch.
.
Äwer dat ess doch ejal! Düsseldorw on dat Berjesche Land hant so vell jemeens! Beispellswies dä Jrov Adolf, dä 1288 Düsseldorw för als Stadt jemaht hätt. De Urkond hätt hä latingsch schrieve losse, jesaht hätt hä dat op Berjesch.
.
Jezz esset äwer Ziet,dat ech üch emol en de Scholl luure loss. En Wohrheet ess die Scholl däm St. Seb. Schötzevereen Düsseldorw-Belck von 1445 zo. Die Schötzebröder könne nit bloß joot Schötzefess fiere odder klasse sportlesch op de Schieve scheeße, nä, e pah vun denne Bröder versöhke met ehr Heematsprooch parat zo koome. On dat jezz janze veer Johr öwer.
.
Dä Nam von de Scholl ess flöck verkasematuckelt. Pittermann hätt ne Schötzebroder jeheeße, dä en de Schötzeziedong met däm Baas von däm Vereen jehörech Tacheles jeschwadt hätt on dat met Platt on anonym. Et wor dä „Leeve Pittermann“. On Scholl wor klor. Eener von denne Schötzebröder wor Lärrer on maht e besske Ongerrech en de Pittermann’s Scholl.
.
Joot, dä Nam hammer jefonge, äwer, et ess jo e besske jestronz. Natörlech ess dat kinn rechteje Scholl. Ongerrech ess emol en zwee Mond. Mer dörfe de Lärrer duze. Mer hant och ne Room för zo liere met Desch on Stöhl. On Vokabele on wie mr die rechtech schrieve on läse däht, dat mössemer ooch liere. Am schönsde esset äwer, wemmer en Püske mahke. Dann kütt dä Pauker met en Fläschke Alt. Hä hät ne dröje Hals, on dä eene odder angere mäkt sech ne Jlemmstengel aan. On wenn de Sekretärin met en pah Frikadellches kütt, watt wellsde mieh? Apropos Sekretärin! Ne Huusmeester jütt et ooch. Hä mäkt dä Krohm von de Teschnick. On mer hant och e nett Kählche för zo fottejrafeere. Dä janze Ongerrech ess ävens e besske locker on flockech.
.
Am meesde Spass hant ons Schöler op ne Usfloch met de janze Klass. Schöler, dat send Schötze on Lütt, die met Schötze jahnix am Höötche han wolle, Kähls on Frollütt, Alt on Jong, Belker on Lütt us angere Veehdel. Dann jeht et en de Altstadt för erjenswat aanzokicke. Am Äng sizze mer allemole em Brauhuus met e lecker Alt.
.
Een janz wechteje Akzijohn hammer emmer on Ostermonndach: dat jrooße „Belker Eiersöhke (Poschieersöhke) em Florajahde“. An däm Morje verstecke ons Schöler Poschieer on jett Sößes för de Blare ussem Vehdel met ne schöne Jroß von däm Osterhäske.
.
Kinn Scholl ohn Brass! On dä kreeje ons Schöler emmer kohz vör däm Äng von dat Scholljohr. Bleev ech sizze odder esset nochens jood jejange? Kinne Schiss! De Lärrer hant noh kimol eene sizze jelosse. Äwer Zeuchnisse jifft et doch. Jeschrieve en Platt. Joot, joot, met e Fläschke Alt on jett vom Jrill wähd dat ne feine Ovend.
.
Dat ess jezz sonne kleene Bleck en dat Läve von de Pittermann’s Scholl. Dat ess ons Aht on Wies ons Mottersproch zo fläje: Nit met de Wessenschaft, dat mahke zom Jlöck angere Lütt en angere Vereene. Mer wolle ne joode Appetit op mieh Platt mahke. On dat met vell Spaß an de Freud!
.
On wenn ehr noh de Penünzkes, Moppe, Nüssele frocht, die dat all kost: För de Schöler ess dat all ömmesöns. Beldong kost nix! Velleech e pah Jröschelches (Euros) för dat Jejrillte. De Schötzebröder hant de Spendierbucks aan. Dat ess dänne dat Platt wäht!“
.
Ihr seht es bleibt weiter spannend…
.
Mehr Infos findet Ihr unter pittermanns-scholl.de (fe)
... See MoreSee Less

4 months ago

Bilker Jungschützen

Heute: Mädchensitzung!
Wenige Restkarten ab 13:00 Uhr an der Tageskasse.

Party ab 15:00 Uhr

Festzelt
Ubierstrasse 14
40223 Düsseldorf
... See MoreSee Less

4 months ago

Bilker Jungschützen

Heute: Herrensitzung!!
Wenige Restkarten ab 18:00 Uhr an der Abendkasse.

Festzelt
Ubierstrasse 14
40223 Düsseldorf
... See MoreSee Less

5 months ago

Bilker Jungschützen

Frohes Neues Jahr 2020 ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Danke gleichfalls 🎉🎉🎉🍀

5 months ago

Bilker Jungschützen

Ne Weihnachtsbreef vum Pitterche an de Tant Billa...
.
Leev Tant Billa !
.
Fröhliche Weihnachte, och vun de Mamm, dem Papp un unserem klein Marieche. Ävver, wenn Du et janz jenau wesse wills, et es bei uns noch janit erus, ov mer hillige Ovend fieere künne oder ov mer nit dat janze Weinachtsfess noch in dr letzte Sekund verläje mösse!
.
Dat es nämlich esu: Unser Krippche, dat es ene Mordsapparat un janz fies schwer.
.
Jedes Johr es et ne verdammte Brassel, bes mer dat Dinge vun ungen us em Keller bes bei uns op de drette Etach eropjeschlepp han. Un Jestere ham`mer dä Salat dann jehatt! Meer wore met alle Mann erav in dr Keller, wo meer die Kripp op enem Schränksche medden im Enjemachte stonn han. De Mamm moht in de Ääpelskess eren un de Papp op de Kolle klimme, domet se övverhaup an die Kripp eran kunnte. Ich selfs moht unge stonn blieve un em richtije Aurebleck „Hau Ruck“ sage, domet se de Krepp schön gleichmässig erungerbrassele kunnte.
.
Doch op eimol kom dr Papp op de Kolle in et Rötsche un de Mann hatt met einem Schlag janz allein de Verantwortung för dä Stall vun Bethlehem met all dä Fijure, dä Schofe, dem Ooß un dem Esel un de hillige drei Künninge. Dat wor zevill för de Mamm!
.
Se kepp met demm janze Schlamassel öm, hängk quer in de Ääpelskess, hätt dat schwere Brett met dä Krepp scheef im Nacke hänge un schängk wie ne Schüredrescher. Jedenfalls ham`mer en öntlich Püngelsche Stress, bes mer die Krepp, de Mamm, all die Fijure und dat janze Viehzüch widder us dr Ääpelkess erus hatte!
.
Dat eng vum Leed: De Mamm hat e paar Schramme em Jeseech, dr Stall vun Bethlehem wor op einer Sick baufällisch jewoode und dä einzije Hirte dä mer hatte, usjerechnet dä, dä hatt dr Kopp av. Mer jowen uns an et Sööke un han en dä nächst Stunde drei Zentner Ääpel janz durchjewööhlt, ävver nix jefunge!
.
Un dann jing dä janze Palaver loss: Dä Papp säht: en Krepp mit Schoofe ohne dä Hirt, datt jing nit. Dat wör jäje die Tradition. Un ne Hirt ohne Kopp em Krippsche, dat jingk schon janit. Ne neue Hirt aanschaffe jingk och nit, weil die janze Fijure uralt un us Gips wöre un esujet künnt mer Hück nirjens mieh krieje.
.
Jetz sach meer ens, Tant Billa, wo meer, zwei Dag vör Weihnachte, wem`mer keine neue Hirt kritt, dann su ne Kopp för der Hirt krijje sull? Dat hätt de Mamm och jesaaht. Do meint uns Marieche, dann maache meer en Krepp met bloß Viehzüch ohne ne Hirt. Do häts`te de Mamm ävver ens hüre sulle: dat wör tüpisch Jugend von hück, ken Ahnung vun Ackerbau un Viehzuch!
.
Schofe ohne Hirt, dat jing üvverhaup nit, die jinge doch türme, un en Krepp möch doch ääch sin, söns wör dat en Beleidijung för et Chresskindche.
.
Alsu säht dr. Papp: Dann dum`mer evvens eine vun dä hillije drei Künnige köppe, dun dä Kopp däm Hirt verpasse un jonn am 2 Weihnachtsdag noch ens em Keller sööke. Wem`mer dann dä Hirtekopp finge, dann tuusche mer noh Weihnachte dä Kopp widder öm un am sechste Januar, wem`mer drei Künnige fiere, hann se all de richtije Köpp widder opjesetz. Ävver do hät de Mamm jesaht dat dat och nit jing, weil doch de Künnije en Krun om Kopp hätte un ene Hirt met nr Krun om Kopp unsozial sei.
.
Do säht dann dr Papp, dat wör net esu schlemm. Mer künnt jo met Schmerjelpapier die Krun vun däm Künningskopp avschüre, dann hät dä Hirt met dem Künningskopp evens en Pläät.
.
De Mamm hät evver trotzdem Bedenke : Un wat passeet, wem`mer dann in dr Ääpelskess dem Hirt singe richtije Kopp widderfinge un dä Künning dann singe Koppwidderkritt und dä hät kein Krun?
.
Dat wör natürlich e Problem, meint dr Papp. Doch uns Mariche hat en Idee : meer künnten doch dem Künning dann en Krun us Lametta zusammefriemele un op dä Plätekopp dropklääve!
.
Jenau dat ham`mer dann och probeet. Dat wor villeich en pingelije Arbeit! Ävver dat jing dann och nit ! Jedesmol, wenn de Düür opjingk, jingk die Krun us Lametta vum Durchzog fleeje, weil dä usselije Pappkleister dat Lamettazüch op dä blanke Plät nit halden däht.
.
Un jetz es dr Papp schwer sauer un hät jesaht, dat nit iher bei uns Hillije Ovend jeffet weed, bes dat Problem met däm Kopp jelös wör. Un esu wie ich unser Familich kenne, kann dat noch en paar Johre duure, weil dä Papp zwei linke Häng hä tun e su en krebbelije Arbeit em janitt litt. Also waade meer en sav, wat noch kütt!
.
Deer leev Tant Billa wünsche ich op jeden Fall schon ens schöne Weihnachte un verblieve, met nem schöne Jroß
.
Dinge Pitter
.
PS: Grad nu han se sich jeeinigt, dat ich dä janze Schlamassel Schold ben, weil ich zo fröh „Hau Ruck“ jebröllt han.
.
Gesehen und geklaut bei Hardy Stevens!
.
In diesem Sinne wünschen wir Euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr! Mer sin uns... (fe)
... See MoreSee Less

7 months ago

Bilker Jungschützen

So Freunde, nach dem Turnier ist vor dem Turnier ! Da uns dieses Jahr mal wieder die Bude eingerannt worden ist an Teams und ganz besonders an Fans und Gästen, werden wir eine kleine Änderung vornehmen.
Ab sofort können sich Teams mit einem kleinen kreativen Video, von mindestens 2 Minuten, bei uns bewerben. Die Besten werden dann zu unserem Turnier eingeladen.
Das wird der Brüller !!!!
Eure JSB
... See MoreSee Less

7 months ago

Bilker Jungschützen

Das diesjährige Gewinnerteam Team Moin gewinnt auch dieses Jahr den Pokal Herzlichen Glückwunsch ... See MoreSee Less

Das diesjährige Gewinnerteam Team Moin gewinnt auch dieses Jahr den Pokal Herzlichen Glückwunsch

Comment on Facebook

War ne klasse Veranstaltung, gut organisiert 👍😀

Load more